Shirt - White Cotton

This artifact is a white cotton, souvenir, Fleet Analysis Center, shirt.
Abstract/Description: This artifact is a white cotton, souvenir, Fleet Analysis Center, shirt.
Date Created: Digitized: Artifact not found.